Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Ahmet ÖZDEMİRGörevler

1) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,10 

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak, 

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak, 

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak, 

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


           PERSONEL LİSTESİ

ADI VE SOYADIÜNVANI
Adem BAĞCIMühendis (Ziraat)
Gülay BAŞARMühendis (Ziraat)
Mehmet YÜCELMühendis (Ziraat)
Bekir DEMİRMühendis (Ziraat)
Mehmet KUTLUMühendis (Ziraat)
Gülşah MELİKMühendis (Ziraat)
Tülin İŞLER EKİNCİMühendis (Ziraat)
Havva AVCI (ŞAHİN)Mühendis (Ziraat)
Nesrin LALE (TÜRKMEN)Mühendis (Ziraat)
Ekrem ÇATALKAYAMühendis (Ziraat)
Fatma Berna GÖKMühendis (Ziraat)
Ahmet KAPLANMühendis (Ziraat)
Servet DOKUMACIMühendis (Ziraat)
Mehmet Beşir BULUTMühendis (Ziraat)
Fevzi SEYMENMühendis (Ziraat)
İsa İZGİMühendis (Ziraat)
Melda AKILMühendis (Ziraat)
Mustafa SÖYLEYENMühendis (Ziraat)
Emin ŞAHİNMühendis (Ziraat)
Müjgan TEPEBAŞIMühendis (Ziraat)
Hakan KAPLAMAMühendis (Ziraat)
Rabia Pınar KÜÇÜKOĞLUMühendis (Ziraat)
Ahmet ÖZDEMİRMühendis (Ziraat)
Çetin ŞENMühendis (Ziraat)
Arzu ŞİMŞEKMühendis (Ziraat)
Ceyda ÖZYURTMühendis (Ziraat)
Necmeddin KUYUMCUMühendis (Ziraat)
Aysun KÜÇÜKMühendis (Ziraat)
Gülsüm KOÇHANMühendis (Ziraat)
Hazniye NERGİS (ELMAS)Mühendis (Ziraat)
Pınar ÖZGÜLTEKİN (TAŞPINAR)Mühendis (Ziraat)
Filyana AKILMühendis (Ziraat)
Müslüm GÜLLÜMühendis (Ziraat)
Harika KAÇANMühendis (Ziraat)
Rüveyda ÖRGEN AYAZMühendis (Ziraat)
Halil KÜÇÜKASLANMühendis (Ziraat)
Halil PEKERMühendis (Ziraat)
İbrahim Halil UÇARMühendis (Ziraat)
Ahmet Coşkun GÜVENÇMühendis (Ziraat)
Ayhan SOYSALMühendis (Harita)
Mehmet ŞAHİNMühendis (Harita)
Hasan LAFÇIMühendis (Harita)
Güzin UĞUR (AVŞAR)Mühendis (Harita)
Esra DOĞAN (KAVAKLI)Mühendis (Harita)
Ahmet BAŞAKMühendis (İnşaat)
Ahmet BİLGENKimyager
Abdullah ŞAHİNTekniker (Ziraat)
Kutluay GÜÇTekniker
Ahmet AYGÜRTekniker
Meltem TOKGÖZ ÇATALKAYATekniker
Esra AYAZTekniker
Cebrail DOĞANTekniker
Mehmet Celal CANTekniker
Abdullah YILMAZTeknisyen
Ferhat YARIŞEkonomist
Mehmet Reşat KÜÇÜKŞef
Mukaddes BİLGİÇMemur
Cabir MIZRAKLIMemur
Seyh Sait ÖZDEMİRDaktilograf
Halil KESKİNDaimi İşçi
Bülent GÜLERDaimi İşçi
Halil GÖKTEPEDaimi İşçi
Seyit DEMİRDaimi İşçi
Nuri GÜZELDaimi İşçi
Müslüm KIZILELMADaimi İşçi
Mehmet ÖZDEMİRDaimi İşçi
Ahmet YAŞARDaimi İşçi
Mehmet Nuri DURMAZDaimi İşçi
Nazire BÜLBÜLDaimi İşçi
H. Birsen DEĞERDaimi İşçi
Sevim KARATAŞDaimi İşçi
Hülya KARAHANDaimi İşçi
Ömer Faruk KENANOĞLUDaimi İşçi
Mustafa UÇANDaimi İşçi
Yaşar URALDaimi İşçi
Sabri BEDİRDaimi İşçi
Mehmet AYDEMİRDaimi İşçi
Mustafa AYGIRCIDaimi İşçi
Galp CANBEKDaimi İşçi

 

 

İletişim

Adres: Esentepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi NO: 21 – Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 20 34

Belge Geçer : 0 414 313 29 41​

''