Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Personel
  • İletişim

 

 

Şube Müdür V.

Dr.Esra GÖKALP


​​KİMLİK BİLGİLERİ ​
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
MEDENİ HALİ
EĞİTİM DURUMU​ ​
​​LİSANS: 
​LİSE:
​İLK – ORTA: 
​​İŞ DENEYİMİTelefon: 0 414 313 24 69 - Belge Geçer : 0 414 313 10 15


Görevler

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının
geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu
bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen
düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya
hazırlatmak.
ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin
alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı
barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve
kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini
korumaya yönelik tedbirler almak,
d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri
yapmak,
e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu
ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri
yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,
ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri
uygulamak,
h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak
i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini,
avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,
j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu
alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim
faaliyetlerinde bulunmak,
k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını
takip ve kontrol etmek.
l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,
m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve
denetlemek,
n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma
ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,
o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak
ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,
p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

ADI VE SOYADIÜNVANI
Dr.Esra GÖKALP
Şube Müdür V.
Mehmet DEMİREL
Veteriner Hekim
Abdulkadir ÇALIŞKANMühendis (Ziraat)
Abdulaziz SERTKAYAMühendis (Su Ürünleri
Hüseyin POLATMühendis (Su Ürünleri
Muhamet Sadık ÇELİKSu Ürün.Teknikeri (Ziraat)
Nusret TOPRAKİşçi

İletişim

Adres: İmam Bakır Mahallesi Veteriner Caddesi NO:19 /ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 24 69

Belge Geçer : 0 414 313 10 15

''